අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.10 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.05.10
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.10

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana655pmnews #srilanka #live