අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.18 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.08.18
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.18

අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න:
Link:

අද දෙරණ Telegram Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න
Link:

අද දෙරණ YouTube චැනලයට මෙතැනින් පිවිසෙන්න:

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #srilankanewstamiltoday #live

#Derana_Aruna #Breakfast_Show #Sri_Lanka #derana #ceylon #foryou

#AdaDeranatiktok #ceylon_tik_tok #Sri_Lanka #Foryoupage #adaderana

#derana655pmnews